NHÀ SẢN XUẤT » Crown » Máy khoan tốc độ cao

16mm Máy khoan 1050W Crown CT10032
Mã hàng : CRT-241-010
Giá : 1,350,000 VNĐ
6mm Máy khoan 300W Crown CT10069
Mã hàng : CRT-069-030
Giá : 510,000 VNĐ
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066
Mã hàng : CRT-234-005
Giá : 763,000 VNĐ
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066-BMC
Mã hàng : CRT-234-006
Giá : 897,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Crown CT10019
Mã hàng : CRT-234-003
13mm Máy khoan 600W Crown CT10065-BMC
Mã hàng : CRT-234-004
Giá : 786,000 VNĐ
13mm Máy khoan 810W Crown CT2351
Mã hàng : CRT-235-008
Giá : 815,000 VNĐ
13mm Máy khoan 810W Crown CT10028
Mã hàng : CRT-236-007
13mm Máy khoan 810W Crown CT10067
Mã hàng : CRT-067-031
Giá : 996,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1050W Crown CT10068
Mã hàng : CRT-068-032
Giá : 1,128,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1050W Crown CT10010
Mã hàng : CRT-010-033
Giá : 1,228,000 VNĐ
13mm Máy khoan 920W Crown CT18022
Mã hàng : CRT-022-034
10mm Máy khoan 400W Crown CT10070
Mã hàng : CRT-212-001
Giá : 548,000 VNĐ
Brand